Optimistická škola

Optimistická škola

V mesiaci október zavládlo na našej škole optimistické a pozitívne myslenie. Žiaci sa tejto téme venovali so svojimi vyučujúcimi na rôznych vyučujúcich hodinách. Bolo pekné vidieť, ako sa snažili navodiť si optimistické myslenie. Zdanlivo ľahká téma sa ukázala dosť náročnou. Bolo treba žiakov naviesť či už rozhovormi, scénkami, alebo piesňami na danú tému. No výsledok bol úžasný. Budeme sa snažiť aj z dlhodobého hľadiska často „vyťahovať“ používať, rozvíjať a naďalej sa venovať optimistickému mysleniu.

1.A – Optimizmus nás sprevádza každý deň. Pri písaní, počítaní, na telesnej výchove či angličtine. Niečo sa nedarí? Nevadí…pri ďalšom pokuse budeš úspešnejší. Pomáhame si, motivujeme sa navzájom každý deň, napríklad aj slniečkom, kde deti nakreslili čo ich rozveselí keď sú smutné.
1.B – Žiaci si na hodinách výtvarnej výchovy vystrihli a vymaľovali svoje optimistické okuliare. Celou hodinou vládol rozhovor o tom, ako sa cítime v rôznych situáciách. Či doma, alebo v škole. Keď niektorý žiak bol smutný pri nejakom rozhovore, hneď si nasadil svoje vyfarbené okuliare a myslel na pekné veci, ktoré ho urobia štastnejším. Je dôležité, aby deti boli optimisticky naladené. Týmto pozitívnym myslením skôr a ľahšie vyriešime všetky problémy. Tieto okuliare nám určite poslúžia po celý školský rok.
1.C – Šťastná škola – 1.C Najskôr žiaci vo dvojiciach zisťovali, čo im robí radosť, z čoho sa tešia. Následne vzájomne prezentovali svoje zistenia o spolužiakovi pred triedou. Potom každý vyrobil „kvapku radosti“, na ktorú nakreslil, čo ho poteší, vyčarí úsmev na tvári. Spoločne sme vyrobili „dážď šťastia a radosti“, pod ktorý sa postavia, aby si „prikvapkali“ úsmev na tvári a reštartovali s optimizmom a radosťou.
1.D – V rámci matematiky sa deti hrali hru o zvieratkách – Tieň, tieň v poli tieň. Ich optimizmus a nadšenie z napodobňovania zvieratiek vyvrcholilo vyfarbovaním šťastnej a veselej líštičky.
2.A – Najprv sme sa rozprávali o tom akú má kto náladu. Nakoľko bol dnes deň, keď sa cítili super aj ich smajlíci boli optimisticky naladení.
2.C – Hodinu sme začali rozhovorom o tom, kto sa ako cíti. Žiaci vyjadrili svoje pocity najskôr gestami a potom výrazom tváre. Vznikli tri skupiny podľa ich nálady – najpočetnejšia bola skupina s dobrou náladou, len štyria žiaci pociťovali nespokojnosť a smútok. Nasledovala súťaž v smiechu, kde sa deti dobre pobavili a skupiny sa dokázali navzájom rozosmiať. Žiaci diskutovali o tom, čo ich zvykne rozosmiať doma, v škole, kedy sú smutní a čo je príjemnejšie – veselosť alebo smútok. Na základe ich zážitkov sme si vysvetlili pojmy optimizmus a pesimizmus. Žiaci potom dostali za úlohu kresliť smajlíkov, ktorými mali vyjadriť, či vnímajú svet ako optimisti alebo pesimisti. Samozrejme takmer všetky nakreslené tváričky (okrem jednej) sa usmievali. Deti sa rozhodli, že si budú navzájom pomáhať, aby sa všetci v škole cítili dobre a mali zo školskej práce radosť. Na záver písali na lístočky optimistické vety, ktoré prečítali ostatným alebo kreslili obrázky, čo budú robiť v dospelosti.
3.A – V tento deň sme si s deťmi urobili na hodine čítania smajlíkov, ktorými vyjadrili svoje pocity a myšlienky. Tváričkami ukázali ako sa práve cítia a do mašličiek aj vpísali svoje pocity. Na hodine vládla pozitívna atmosféra.
3.B – Na začiatku našej hodiny sme si vysvetlili pojmy – optimizmus a pesimizmus, deti mali za úlohu nakresliť do zošita tváre, ktoré sa cítili optimisticky a pesimisticky. Následne sme v kruhu hádzali loptičku a deti mali odpovedať na otázky, ako by určitú situáciu riešili ľudia s rôznym pohľadom na svet. Napr. ako by si riešil situáciu, keby si dostal zlú známku – pesimistická reakcia by bola – to si už neopravím, optimistická – nevadí, na budúcej hodine pôjdem odpovedať a opravím si to. Po našej hre sme si sadli do lavíc, kde si deti vypočuli príbeh o chlapčekovi, ktorý chodil nerád do školy, lebo nemal kamarátov, ich úlohou bolo, dokončiť príbeh s dobrým koncom. Po napísaní sme príbehy prečítali a hlasovali sme o najlepší a najnápaditejší koniec príbehu.
4. – Optimisti, pesimisti – sú to slová , ktoré rozlúskli žiaci 4.roč. na hodine VYV. Hovorili o svojich
skúsenostiach, zážitkoch, keď hnev, zlosť, bolesť a strach v nich vyvolávajú zlú náladu.
Pozitívne myslenie, dobrí kamaráti, chápajúci rodičia, radosť z maličkostí – to z nich naopak robí
optimistov. Žiaci vyjadrili v skupinkách, ako sa momentálne cítia v škole. Optimisti nakoniec rozveselili
spolužiakov vtipmi, povzbudením a objatím. Z hodiny všetci odchádzali s úsmevom na tvár.
6.A – Počas tejto témy sme si najprv vysvetlili základné pojmy – optimizmus, pesimizmus. Následne sme sa zahrali na optimistického a pesimistického človeka a riešili úlohy pomocou hádzania loptičiek. Prišli sme na to, že veľakrát si vymyslíme výhovorky, keď sa nám niečo nechce urobiť, pričom sme poukázali aj na ich neefektívnosť. Vysvetlili sme si, prečo je lepšie mať na svet optimistický pohľad, ako pesimistický.
6.B – Na hodine o optimizme sme sa rozprávali o tom, akú silu má naša myšlienka, diskutovali sme o tom, prečo je dobré rozmýšľať pozitívne a aké výhody má optimistický pohľad na svet. Ďalej sme riešili naše reakcie na rôzne situácie napr. keď sa nám niečo nechce, je zlé počasie, dostaneme zlú známku. Prišli sme na to, že veľakrát náš pohľad na svet vieme zmeniť a na základe toho budeme mať aj lepšiu náladu, budeme šťastnejší.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *