HAPPY SCHOOL QUALIFICATION
ŠŤASTNÁ ŠKOLA

Medzinárodná organizácia IWEN založená Nadáciou Svet je s Tebou lepší vyhlasuje   výzvu na získanie titulov  „Šťastná škola” a „Trvale šťastná škola

„Usilujeme sa o to, aby zážitkové úlohy, hry a cvičenia vyučovacích hodín šťastia u detí postupne vyvolali optimizmus a pocit radosti zo života. A týmto sa naše deti stanú v dospelosti osobami schopnými prežívať šťastie.“

Prof. Dr.  Bagdy Emőke, emeritná a  univerzitná profesorka, klinická psychologička, európska výcviková terapeutka

Webová stránka Programu vyučovania šťastia IWEN: www.hodinastastia.sk

V súčasnosti vyučovacie hodiny šťastia prebiehajú vo viac ako 5000 skupinách. Nahliadni do vyučovacích hodín šťastia >>

Na získanie titulu „Šťastná škola” je potrebné uskutočniť aspoň jednu vyučovaciu hodinu šťastia zapojením aspoň jednej skupiny detí a zotrvať v programe  v danom  školskom roku.

O získanie titulu „Trvale šťastná škola” sa môže uchádzať inštitúcia na konci školského roka, ak pravidelne realizovala Program vyučovania šťastia počas jedného školského roka aspoň v troch vyučovacích skupinách a vedúci jednotlivých skupín úspešne absolvovali Kurz vyučovania šťastia pre učiteľov (Happiness lessons course for teachers).

PODROBNOSTI PROJEKTU

Výzva na zapojenie sa do projektu

Medzinárodná organizácia IWEN založená Nadáciou Svet je s tebou lepší vyhlasuje výzvu  pre získanie titulov „Šťastná škola” a „Trvale šťastná škola”.

Do projektu sa môžu zapojiť aj materské školy a získať titul „Šťastná materská škola”.

Podmienky účasti v projekte sú pre všetky inštitúcie rovnaké.

Cieľ projektu

Dôležitým poslaním nadácie je poskytnutie nápadov, metodickej pomoci k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie u detí v materských, základných a stredných školách pomocou Programu vyučovania šťastia na základe výsledkov pozitívnej psychológie.

Predmet projektu

 • Získanie titulu „Šťastná škola” alebo „Trvale šťastná škola”, alebo predĺženie titulu Šťastná škola pre inštitúcie rešpektujúce vypracovaný systém podmienok.
 • Inštitúcie získajúce titul obdržia diplom.
 • Inštitúcia, ktorá doteraz nevlastnila titul Šťastná škola, ale získa ho v danom školskom roku zároveň obdrží aj vyučovací materiál.
 • Počet získaných titulov je neobmedzený.

Okruh záujemcov

Materské školy, základné školy, stredné školy, školské internáty, študentské domovy, detské domovy.

Platnosť titulu

 • Titul Šťastná škola platí na jeden školský rok, v súčasnosti sa školy uchádzajú o titul pre školský rok 2019/2020.
 • Získaný titul môžu inštitúcie používať počas jedného školského roka a obnoviť ho v každom roku.
 • Inštitúcia, ktorá získala titul, sa stane členom Siete šťastných skôl.
 • Titul Šťastná škola pomôže získať charakteristický profil inštitúcie a zároveň s orientáciou na pozitívnu psychológiu ju posilní v pozícii medzi ostatnými vzdelávacími inštitúciami. Titul je rozpoznávacím znakom a pomocou neho sa škola stane príťažlivou.
 • Plnenie kritérií kontroluje odborný výbor organizácie IWEN. Pri nesplnení niektorého kritéria bude získaný titul odobratý.
 • V inštitúcii, ktorá disponuje s viacerými úsekmi – na základe osobitne vypracovaného projektu pre každý úsek – môže titul používať iba ten úsek, ktorý splnil kritériá programu.
 • Opätovným zapojením sa do projektu sa dá titul Šťastná škola predĺžiť.
 • Titul „Trvale šťastná škola” môžu inštitúcie získať (prvýkrát najskôr v školskom roku 2019/2020) splnením kritérií ďalšieho Programu vyučovania šťastia.

KRITÉRIÁ NA ZÍSKANIE TITULU „ŠŤASTNÁ ŠKOLA”

1. Realizovať aspoň jednu vyučovaciu hodinu šťastia

V projekte sa môže zúčastniť inštitúcia, v ktorej aspoň jedna skupina  do 30. septembra 2019 realizuje aspoň jednu vyučovaciu hodinu šťastia alebo úlohu:

Skladačka puzzle
Členovia skupiny majú nakresliť (alebo ľubovolnou technikou vyhotoviť) obrázok na šablónu-puzzle o tom, čo pre nich znamená šťastie. Obrázok je možné skombinovať aj s textom. Z individuálnych obrázkov treba vyhotoviť koláž! K realizácii úlohy použite šablónu z prílohy, alebo vyhotovte vlastnú.
Šablónu môžete stiahnuť tu >>

Krátku správu o uskutočnenej aktivite spolu s fotografiami pošle účastník projektu na e-mail: hodinastastiask@gmail.com

2. V školskom roku 2019/2020 uskutočniť vyučovacie hodiny šťastia v každom mesiaci aspoň v jednej skupine

Inštitúcia sa zaväzuje, že v školskom roku 2019/2020 v každom mesiaci realizuje aspoň jednu vyučovaciu hodinu šťastia v jednej skupine s využitím poskytnutého vyučovacieho materiálu a realizované aktivity nahrá na webovú stránku programu.

3. Vyučovacie hodiny šťastia majú byť súčasťou školského vzdelávacieho programu

K dosiahnutiu titulu je potrebné zapracovať projekt do školského vzdelávacieho programu vzdelávacej inštitúcie do 15. septembra 2019.  Je potrebné jednotlivé témy časovo rozvrhnúť, určiť termíny a zodpovedných pedagógov za jednotlivé aktivity.

Program vyučovania šťastia pozostáva z 10 tém, ktoré postupne oboznamujú účastníkov s podmienkami a zložkami šťastia. Sú to nasledovné tematické okruhy:

 1. Vďačnosť podporujúca šťastie
 2. Precvičovanie optimizmu
 3. Starostlivosť o vzťahy
 4. Dobré skutky podporujúce šťastie
 5. Vytýčenie a dosiahnutie cieľov
 6. Stratégie riešenia problémov
 7. Radosť z maličkostí
 8. Odpustenie
 9. Telesný pohyb
 10. Trvalo udržateľné šťastie

Pri každej téme zabezpečujeme pre inštitúcie:

elmeletihatter

Teoretické pozadie

oravazlat

Štruktúru vyučovacej hodiny

feladat

3 ľubovolne voliteľné úlohy

.

dal

Zadarmo stiahnuteľné pesničky ku každej téme

4. Odovzdanie dokumentov

Podmienkou účasti v projekte je odovzdanie potrebných dokumentov.

5. Obsah zverejnený na webovej stránke inštitúcie

Po získaní titulu zverejní každá inštitúcia svoju účasť v programe na webovej stránke inštitúcie.

Hodnotenie projektov prebieha priebežne do určeného termínu!

Podmienkou úspešnosti projektu je poslať dokumentáciu najneskôr do 30. júna 2019 na uvedenú e-mailovú adresu: hodinastastiask@gmail.com.

Inštiúcie, ktoré disponujú viacerými úsekmi, majú vypracovať a podať projekt pre každý úsek osobitne.

KRITÉRIÁ NA ZÍSKANIE TITULU „TRVALE ŠŤASTNÁ ŠKOLA”

Najskôr sa o titul môžete uchádzať v školskom roku 2019/2020.

O získanie titulu „Trvale šťastná škola” sa môže uchádzať inštitúcia, ktorá pravidelne spracovala všetky témy Programu vyučovania šťastia počas jedného školského roka aspoň v troch vyučovacích skupinách.

Splnenie kritérií preukazuje riaditeľ/vedúci inštitúcie na konci školského roka.

 1. Stručnou správou o uskutočnených aktivitách zaslanou na e-mailovú adresu hodinastastiask@gmail.com.
 2. Elektronicky zaslaným inštitucionálnym evidenčným listom.

Realizáciu aktivít programu treba zverejniť aj na webovej stránke inštitúcie.

Titul „Trvale Šťastná škola” platí do jeho odvolania.

Elektronický dokument potrebný k realizácii projektu na získanie titulu „Trvale šťastná škola”:

Inštitucionálny evidenčný list k získaniu titulu „Trvale šťastná škola” bude prístupný na začiatku školského roka 2019/2020.

Všetky dokumenty pre účasť v programe treba poslať do 30. júna 2019.

Dokumenty potrebné pre účasť v projekte „Šťastná škola.”

Čestné prehlásenie tu >>

Inštitucionálny evidenčný list tu >>

POSUDZOVANIE PROJEKTU

Projekt posudzuje odborná komisia organizácie IWEN najprv z formálnej a následne z obsahovej stránky.

Predmetom formálneho hodnotenia je kontrola odovzdania všetkých potrebných dokumentov, evidenčného listu, čestného prehlásenia a súhlasu s podmienkami programu v žiadanej forme, opečiatkované a podpísané.

Predmetom kontroly obsahovej stránky je uskutočnenie programu podľa predpísaných kritérií a garancia jeho udržateľnosti.

Odborná komisia hodnotí aj program zverejnený na webovej stránke inštitúcie.

Hodnotenie projektu je priebežné a trvá do 31. decembra 2019.

Ak odborná komisia zistí nejaké nedostatky súvisiace s projektovou dokumentáciou písomne o tom informuje danú inštitúciu.

Odstránenie nedostatkov

Odstrániť nedostatky je možné jednorázovo, a to do 10 dní po obdržaní písomnej informácie o nedostatkoch.

Rozhodovanie

Odborná komisia Inštitúcie šťastia projekty prijíma priebežne.
Hodnotenie projektu trvá do 31. decembra 2019.

Podanie projektu

Inštitúcie uchádzajúce sa o titul „Šťastná škola” elektronicky (v e-maili) pošlú nasledovné dokumenty:

Čestné prehlásenie tu >>

Inštitucionálny evidenčný list tu >>

Inštitúcie, ktoré žiadajú o predľženie titulu elektronicky pošlú tieto dokumenty:
Inštitucionálny evidenčný list k predľženiu platnosti titulu Šťastná škola

Inštitúcie správu a fotky o uskutočnených aktivitách projektu pošlú na uvedenú e-mailovú adresu: hodinastastiask@gmail.com

Posledný termín odovzdania všetkých dokumentov projektu je 30. jún 2019.

Ďalšie informácie o projekte môže získať prihlásená inštitúcia na adrese hodinastastiask@gmail.com.

Prihlásená inštitúcia podaním projektu berie na vedomie a súhlasí s podmienkami projektu.

STAŇ SA AJ TY UČITEĽOM VYUČOVANIA ŠŤASTIA!

Vedecké merania Výskumníckej skupiny pozitívnej psychológie univerzity ELTE v Budapešti ukazujú, že program prispieva k pozitívnemu rozvoju dieťaťa.