O PROGRAME

Hlavným poslaním programu je poskytovanie nápadov a metodickej pomoci k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie u detí v materských, základných a stredných školách.

about_happinesslessons_4

Aj 5. ročník programu dokazuje jeho účinnosť, ktorú v rokoch 2016 a 2017 skúmala Inštitúcia šťastia a Výskumnícka skupina pozitívnej psychológie univerzity ELTE v Budapešti pod vedením Prof. Attilu Oláha. Počas merania použili osem testov a dotazníkov zameraných napr. na emocionálnu inteligenciu a kreativitu, ďalej test Flow alebo test Pieron. Je vedecky dokázané, že vyučovacie hodiny šťastia prispievajú k pozitívnemu psychickému rozvoju dieťaťa a jeho vnútornému blahobytu.

Vyučovacie hodiny štastia v Maďarsku, na základe výskumov Martina Seligmana a profesorky Sonji Lyubomirskej, odštartovala Bella Bagdi, predsedníčka nadácie Svet je s Tebou lepší a speváčka rozvoja osobnosti v roku 2014.

AKO TO FUNGUJE?

b_signup

1

Registruj sa  do Programu vyučovania šťastia

b_download

2

Stiahni si vyučovacie materiály pre vyučovacie hodiny šťastia (teoretické pozadie, scenár, úlohy

b_teach

3

Realizuj hodiny na základe pomocných materiálov

b_upload

4

Nahraj foto alebo video, alebo akýkoľvek zážitok z práce detí

b_happyschoolquality

5

Zabojujte o získanie titulu Šťastná škola

b_research

6

Zúčastni sa na našich výskumných programoch

b_training

7

Zúčastni sa na našich vzdelávaniach

b_trainer

8

Staň sa aj Ty trénerom vyučovania šťastia

Do programu je zapojených viac ako 1 100 inštitúcií

Na našich vyučovacích hodinách šťastia sa zúčastňuje viac ako 100 000 detí v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku , Chorvátsku, na Slovensku a Ukrajine.

Organizácia IWEN (International Well-being Education Network -Medzinárodná vzdelávacia sieť blahobytu) začala realizovať svoje vyučovacie hodiny šťastia v maďarských vzdelávacích inštitúciách v roku 2014 a v súčasnosti sú do programu zapojených viac ako 1 000 inštitúcií.

Účinnosť progamu v školských rokoch 2015/16, 2016/17 skúmala Výskumnícka skupina pozitívnej  psychológie Univerzity Eötvös Loránd Tudományegyetem v Budapešti. Podľa získaných výsledkov výskumu vyučovacie hodiny šťastia prispievajú k pozitívnemu psychickému vývoju a blahobytu študentov a rozvíjajú aj ich kreativitu.

„Usilujeme sa o to, aby zážitkové úlohy, hry a cvičenia vyučovacích hodín šťastia u detí postupne vyvolali optimizmus a pocit radosti zo života. A týmto sa naše deti stanú v dospelosti osobami schopnými prežívať šťastie.”

Prof.Dr.  Bagdy Emőke, emeritná a univerzitná profesorka, klinická psychologička, európska výcviková terapeutka

Viaceré výskumy dokazujú, že vyučovacie hodiny šťastia znižujú u detí úzkosť, pričom posilňujú ich sebavedomie. Deti sa stanú vyrovnanejšími a na ostatných vyučovacích hodinách podávajú lepší výkon.

ČO DÁVAJÚ TEBE A TVOJIM ŽIAKOM VYUČOVACIE HODINY ŠŤASTIA?

about_happinesslessons

Program vyučovania šťastia na základe prísnych metodických a výskumných výsledkov pozostáva z 10 postupne na seba viazaných tém pre deti materských základných a stredných škôl, ktoré postupne oboznamujú deti s rôznymi zložkami a podmienkami šťastia.

Panel nástrojov programu je pestrý, podporuje individuálne aj skupinové vyučovanie. Základ vyučovacích hodín šťastia tvorí povzbudzujúce, posilňujúce správanie, a pri realizácii aktivít dostane priestor relaxácia, uvoľnenie napätia, meditácia, rozprávanie vlastných skúseností a príbehov, ako aj spoločné myslenie alebo zážitkové konštruovanie nových poznatkov. Našou snahou je, aby sme dôležitý cieľ programu – rozvoj schopnosti prežívania šťastia budúcej generácie – dosiahli hravou formou, pomocou kreatívnych úloh a cvičení. Na vyučovacích hodinách šťastia v prvom rade hrá dôležitú rolu hudba, kreslenie a improvizačné hry, fotenie alebo tvorba videa a iné tvorivé aktivity.

Pri každej téme zabezpečíme:

elmeletihatter

Teoretické pozadie

oravazlat

Prípravu na vyučovaciu hodinu

feladat

Ľubovoľný výber troch úloh

dal

Pesničky k danej téme

VPLYV PROGRAMU NA SPOLOČENSKÉ FORMOVANIE

Program nielenže vplýva na rozvoj detí a na rozvíjanie ich myslenia, ale vypracovali sme aj také systémy úloh, ktoré celú triedu sformujú na vynikajúci kolektív, posilňujú priateľské a spoločenské väzby, majú pozitívny vplyv na vzťah rodič-dieťa, na pedagógov a celý kolektív školy, o čom svedčia aj spätné väzby. Popri zvyšovaní šťastia dostanete aj návod k vyvolaniu pozitívnych zážitkov. Tí, ktorí sa zúčastňujú v našom programe, či sú to žiaci, rodičia alebo učitelia, budú schopní rozpoznať životné hodnoty naplnené pozitívnymi pocitmi v medziľudských vzťahoch a v bohatej osobnosti iných jedincov.

8 PREDNOSTÍ VYUČOVACÍCH HODÍN ŠŤASTIA IWEN

about_happinesslessons_1

1Rozvíja u dieťaťa schopnosť riešiť problém


2Rozširuje obzor a spôsob myslenia dieťaťa


3Buduje telesné, duševné a spoločenské zdroje


4Neutralizuje negatívne pocity


5Chráni mentálne zdravie dieťaťa


6Znižuje agresivitu v kolektíve


7Zlepšujú sa vyučovacie výsledky dieťaťa


8Pokým učíš zároveň sa aj rozvíjaš a stávaš sa šťastnejším


KOĽKO VYUČOVACÍCH HODÍN ŠŤASTIA SA OPLATÍ REALIZOVAŤ MESAČNE?

Realizuj aspoň jednu vyučovaciu hodinu šťastia v mesiaci, na ktorej deti vykonajú minimálne jednu úlohu. K dosiahnutiu viditeľnejších pozitívnych výsledkov je ale potrebné realizovať jednu hodinu týždenne!

V ďalších mesiacoch, v ľubovoľnom časovom úseku môžeš svoju skupinu voľne motivovať na riešenie kreatívnych úloh, osvojovanie si pesničiek, ktoré súvisia s danou témou.

ČO SA STANE V PRÍPADE, AK TENTO PROGRAM OBJAVÍŠ IBA POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA A CHCEL BY SI SA ZAPOJIŤ?

Do programu sa môžeš zapojiť hocikedy!

Každý mesiac má svoju aktuálnu tému, ktorá je nezávislá od ostatných mesiacov, a preto vyučovacie hodiny šťastia môžeš začať realizovať v ktoromkoľvek mesiaci.

THE MAIN REASON WHY TEACH HAPPINESS

Zapni svoju fantáziu, predstav si šťastnú, pokojnú budúcnosť, v ktorej prevláda pocit radosti zo života!

Je veľmi dobrý pocit vidieť budúcnosť, kde mladí i starí žijú plnohodnotný, rozumný život, majú svoje ciele, poznajú svoje možnosti, vedia riešiť každodenné problémy, všímajú si každodenné radosti čo ponúka život, vedia v sebe aj vo svojich vzťahoch udržať harmóniu, nekonajú iba vo svoj prospech, ale cítia sa byť zopdovední svojím rozmýšľaním a svojou prácou vytvoriť lepší svet.

Predstav si, že ľudia schopní prežívať šťastie vytvárajú mier okolo seba a že láska, pomoc ostatným, odpustenie a vďačnosť sú súčasťou každého dňa.

My uvažujeme práve nad takou dospelou generáciou.

imagineahappyfuture_400

Keď aj ty to vidíš ako my, tak bezpodmienečne čítaj ďalej:

Tí ľudia, ktorí budú tvoriť budúcnosť, dnes sedia v školských laviciach. Dostávajú veľa užitočných vedomostí. Pripravme ich ale aj na to, aby sa stali hrdinami svojho života! A v tom práve môžu byť nápomocné vyučovacie hodiny šťastia. Pri myslení na túto budúcnosť by sme mali uvažovať nad tým, ako vytvoriť novú generáciu, ktorá má najdôležitejšie životné hodnoty lásku, toleranciu, šťastie, súcit a úprimnú starostlivosť o ostatných. Kľúčom k tomu je vzdelávanie.

A to je teda skutočným poslaním vyučovacích hodín šťastia.

Prišiel čas konať. Potrebujeme preto na seba brať väčšiu zodpovednosť za ostatných a za svet kde žijeme.

Je dôležité uvedomiť si, že dokážeme svet urobiť šťastnejším a pokojnejším miestom.

Ak prispeješ čo len jediným krokom k tomu, aby sa táto vízia naplnila, už si prispel k tomu, aby bolo ľudstvo šťastnejšie na celom svete.

Je dôležité, aby vyučovacie hodiny šťastia neboli pre teba iba prácou a vynaloženým časom navyše. Pozeraj sa na to z väčšej perspektívy. Rozvíjaj schopnosť prežívania šťastia u detí s tým vedomím, že vykonávaš zodpovednú prácu na dosiahnutie lepšieho ľudstva.

Staň sa súčasťou budovania lepšej budúcnosti!

NAHLIADNI AJ DO INÝCH UČEBNÍ VYUČOVANIA ŠŤASTIA

Nahliadni do vyučovacích hodín šťastia! Máme okolo desaťtisíc článkov, fotografií, videí, z ktorých niektoré aj zdieľame.

studentworks209

studentworks173

studentworks136

studentworks110

studentworks24

studentworks37

VEDÚCI PROGRAMU

PROF. OLÁH ATTILA

vedecký odborný garant IWEN Happiness Lessons
vedúci Laboratória pozitívnej psychológie univerzity ELTE
univerzitný profesor
predseda Maďarského psychologického spolku

PROF. DR. BAGDY EMŐKE

emeritná a univerzitná profesorka
klinická psychologička
európska výcviková terapeutka

 

„Podľa plánovaných meraní účinnosti vyučovacích hodín šťastia aktivity týchto hodín zvyšujú sebavedomie, vytrvalosť, pomáhajú zlepšiť koncentráciu, rozvíjajú divergentné myslenie a kreativitu. Vyučovacie hodiny šťastia v rámci rozvojových programov by sa mali stať súčasťou školstva a vzdelávania dospelých.”

Prof. Attila Oláh, vedúci výskumníckej skupiny pozitívnej psychológie univerzity ELTE

Správy