Kruhové sedenie

Kruhové sedenie

Program vyučovania šťastia sa dotýka oblastí, v ktorých sa žiaci spolu s pedagógom potrebujú cítiť rovnocenne a bezpečne, pretože sa venujú osobným, a teda aj citlivým témam. Je nesmierne dôležité, ak súčasťou aktivít je aj sám pedagóg. Úprimné vzájomné spoznávanie sa je cestou porozumenia, pri ktorej sa stávame citlivejšími pre potreby toho druhého.

Nebojme sa využívať pri našej práci kruhové sedenie. Psychologička ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci Mgr. Mariana Krupová vysvetľuje jeho význam:„Kruhové sedenie má vplyv predovšetkým na rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií žiaka. Žiaci a učiteľ sedia spolu v kruhu, majú vzájomný očný kontakt a môžu nerušene
komunikovať, čo výrazne rozvíja ich komunikačné zručnosti a precvičuje schopnosť aktívneho
počúvania. Kruh najmä vyjadruje rovnocennosť vzájomných vzťahov. Umožňuje deťom
vyjadrovať bez obáv svoje pocity, názory, rozvíja sebadôveru detí a vytvára tým predpoklad
pre efektívne učenie sa. Učiteľ touto formou uplatňuje v triede partnerský prístup, jeho
úlohou je podporovať žiakov, pričom je však dôležitá dôslednosť pri dodržiavaní vopred
dohodnutých pravidiel, a to najmä aktívne počúvanie, dôvera, vzájomná úcta, pravdivosť
v slovách a činoch.“

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *