Vzťahy

Vzťahy

Starostlivosť o vzťahy bola realizovaná na vyučovacej hodine fyziky v 2.a triede dňa 13.11.2019. Témou hodiny bola: Závislosť teploty varu od atmosférického tlaku. Žiaci pracovali v troj- a štvor-členných skupinách, ktoré zostavila vyučujúca. Cieľom skupín bola práca s dvoma grafmi, pri ktorej mali všetci členovia skupiny pochopiť, ako závisí atmosférický tlak od nadmorskej výšky a následne ako závisí teplota varu od atmosférického tlaku . Po skončení práce odpovedali členovia skupín na otázky vyučujúceho, čo bolo hodnotené veľmi dobre. Aj slabší žiaci zvládli toto učivo. Na záver hodiny žiaci v počte 17 odpovedali na otázky v anonymnom dotazníku.
1 Pracovalo sa ti v skupine lepšie ako samostatne v lavici?
Zo 17 žiakov odpovedalo kladne 16.
2. Bol v skupine žiak, ktorému bolo treba pri tomto učive pomôcť?
Okrem 4 žiakov ostatní odpovedali, že v skupine bol aj žiak, ktorému bolo treba pomôcť.
3. Akou formou si mu pomohol?
Formou práce s grafom, formou rozhovoru , kde boli uvádzané príklady žiakmi.
4.Koľko žiakov v skupine je tvojimi veľmi dobrými kamarátmi?
14 žiakov odpovedalo: všetci
2 žiaci odpovedali: dvaja
1 žiak odpovedal: jeden

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *