Všetko sa dá riešiť, keď sa chce

Tento mesiac žiaci 1.A, B, C, D triedy v Šťastnej škole riešili rôzne problémy, ktoré sa medzi nimi vyskytli v priebehu ich spoločného spolužitia v prvých triedach. Rozhovormi a diskutovaním, ukážkami rôzneho správania sa detí a hľadania stratégií riešenia týchto problémov usúdili, že najlepšou stratégiou riešenia problémov je prepáčenie, odpustenie a návrat k priateľstvu. Ich najväčšou skúškou priateľstva bude aj spoločne strávená noc v škole v kolektíve spolužiakov a kamarátov, kde si upevnia nielen svoje priateľstvo, ale aj odvahu a pevnú vôľu.

2.A Naša trieda mala Týždeň dobrých skutkov. Zapojili sme sa aj do zbierky Valentínske srdiečka vďaky.Počas celého týždňa sme veľa diskutovali a rozprávali sa o tom,čo koho trápi,Riešili sme problémy vo všetkých oblastiach výchovy. Každý povedal aj svoj názor ako by daný problém riešil.Vyriešené problémy sme si zaznamenávali. Ciele riešenia problémov smerovali aj ku kamarátovi, na ktorého sa môžeme spoľahnúť,ktorému môžeme dôverovať. Na záver sme vytvorili koláž dobrých a zlých skutkov.

2.C Na februárovej hodine šťastia žiaci diskutovali o problémoch, ktoré ich trápia. Niektoré problémy si vedeli vyriešiť sami, niektoré sme napísali na tabuľu a uvažovali sme a radili sme sa, akým spôsobom by sa dali vyriešiť. Nasledovala samostatná práca, keď sa deti rozdelili do skupín a vytvorili vlastný komiks, v ktorom si zvolili problém a navrhli spôsob jeho riešenia.

3.A – Celý mesiac február sa niesol v duchu Valentína, takže som sa rozhodla využiť motív srdiečok.
So žiakmi sme sa najprv porozprávali o tom, čo znamená slovo problém. Či už museli riešiť nejaký svoj problém a ak áno, ako ho vyriešili. Poprípade ako by sa daná vec dala inak vyriešiť.
V triede sme diskutovali o našom probléme, ktorý sa vyskytol počas daného mesiaca. Riešili sme problematiku posmeškov a vulgarizmov, ktorá nastala medzi spolužiakmi.
Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a snažili sme sa spoločne nájsť príčinu konfliktov medzi nimi.
Po diskusii sme si z baliaceho papiera vyrobili strom, ktorý sme nalepili na dvere našej triedy. Žiaci mali za úlohu nakresliť a vystrihnúť z farebných papierov srdiečka s menami spolužiakov. Následne tieto srdiečka nalepili na náš strom. Podstatou srdiečok bolo vyjadrenie úcty voči spolužiakovi.

3.B – Počas februára sme sa s deťmi venovali hodinám šťastia jeden celý týždeň. Na začiatku týždňa mali deti vytvoriť pojmovú mapu s riešením problémov, následne sme každý deň predostreli iný problém, o ktorom sme sa rozprávali a snažili sa ho vyriešiť. Venovali sme sa témam: ako vytvoriť a udržať kamarátstvo (rozprávali sme sa v kruhu o našich skúsenostiach), prečo si máme odpustiť (trénovali sme, čo potrebujeme dodržať pri ospravedlnení), prečo bitka nie je najvhodnejšie riešenie (napísali sme o tom, aké iné alternatívy vieme navrhnúť na riešenie problémov), ako sa cíti človek, keď sa mu posmievajú (v kruhu sme sa porozprávali o našich skúsenostiach a o tom, že viackrát majú rodičia rovnaký problém ako my) a prečo je dôležité dodržiavať dopredu dohodnuté pravidlá (prakticky sme si to vyskúšali dodržanie a nedodržanie pravidiel a ich dôsledky aj na Noci v škole). Po tomto pre nás obohacujúcom týždni sme vytvorili nové pojmové mapy, na ktoré sme napísali naše riešenia problémov po týždni. Následne sme mapy porovnali a zistili, že vo väčšine prípadov sa nezhodujú a naše nové mapy obsahujú viac riešení. Tešíme sa, že sme sa naučili nové stratégie riešenia našich problémov.

Všetko sa dá riešiť, keď sa chce. Štvrtáci sa zdôverili so svojimi problémami, ktoré ich trápia. Spoločne hľadali spôsoby, ako ich riešiť. Radili sa ohľadom hádok, strachu zo zlej známky, chorôb, nešťastí v rodine a podobne. S múdrou sovou Dankou povzbudili tých, ktorí potrebujú pomoc.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *