Prečo je dôležité učiť šťastie?

Prečo je dôležité učiť šťastie?

„Health is a state of complete physical, mental and social well-being…” – defined the World Health Organisation health in 1948.

These days more and more parents and institutions realise the importance and main role of wellbeing in children’s education.

Learning happiness is necessary as the number of depressed and stressed children keep increasing worldwide. By the prognosis on depression by WHO warns us, that by 2020 depression will be one of the major causes of world disability.

Therefore, it is vital to teach happiness and wellbeing at schools, to protect the mental health of our future generation. Martin Seligman, the founder of positive psychology, names three reasons for teaching happiness: antidote to depression, increasing life satisfaction and aid to better learning and more creative thinking.

„Zdravie je stav úplného telesného, psychického a sociálneho blahobytu…”- určila definíciu zdravia Zdravotnícka svetová organizácia v roku 1948.

V súčasnej dobe čoraz viac rodičov a inštitúcií prichádza nato, akú významnú úlohu má vo vzdelávaní detí pocit blahobytu.

Vyučovanie šťastia je veľmi potrebné a aktuálne, pretože rapídne rastie počet depresívnych a vystresovaných detí na celom svete. Podľa Zdravotníckej svetovej organizácie práve depresia bude najväčším zdravotným problémom v roku 2020.

Je preto nevyhnutné učiť šťastie a pocit blahobytu v školách, aby sa budúca generácia naučila chrániť vlastné mentálne zdravie. Martin Seligman, ktorý je otcom pozitívnej psychológie, vymenúva tri dôvody vyučovania šťastia: je liekom proti depresii, zvyšuje pocit spokojnosti a túžbu žiť, podporuje učenie a kreatívne myslenie.

Podľa výskumu pozitívnej psychológie šťastie má veľa výhod napr.: zvyšuje motiváciu a učebný výkon. Šťastní ľudia žijú dlhšie, majú lepšiu schopnosť riešiť problém, vedia sa lepšie koncentrovať na svoju prácu, sú kreatívnejší, viac nápomocní a v živote úspešnejší.

Naše programy je možné zabudovať nielen do škôl a rôznych inštitúcií, ale aj do rodinného života.

 

Pridaj sa aj ty k nášmu programu vyučovania šťastia! >>