Medzitriedne kamarátstva

Medzitriedne kamarátstva

Tento mesiac sa v rámci Šťastnej školy stal šťastnejším ako tie iné. Tému „upevňovanie vzťahov“ sme poňali nielen v rámci posilnenia medzitriednych vzťahov, ale i utuženia medzitriednych kamarátstiev.
Prváci – 1.A, 1.B, 1.C, 1.D
Žiaci pri téme kamarátstvo vymenovali množstvo slov s ňou súvisiacich. Po vzájomnom vyjadrení pocitov ku svojim spolužiakom, napísali na papierovú kartičku slovo súvisiace s priateľom alebo jeho meno, kartičku dokreslili; väčšinou veselými farbičkami. Svoje kartičky popísali, povedali, komu ju adresovali a prečo. Nakoniec ich postupne popripínali a vytvorili triednu šnúru priateľstva.
Druháci – 2.A, 2.C
Na hodine šťastia každý žiak vytvoril reťaz z farebných pásikov, spojil so spolužiakom a zavesil na ňu kartičku. Na kartičky žiaci písali a kreslili ako udržiavajú dobré vzťahy v triede. Žiaci sa zhodli na tom, že je nám spolu dobre.
Tretiaci – 3.A, 3.B
Na začiatku hodiny šťastia sme sa rozprávali o tom, prečo je dôležité mať dobré vzťahy, ako ich upevňujeme a aké vzťahy poznáme. S deťmi sme určovali, ktorý vzťah je pre nich najdôležitejší a prečo. Navrhli sme aj riešenie pre menej fungujúcich vzťahov. Snažili sme sa uviesť jeden (pre nás najdôležitejší) vzťah a nakresliť ho, následne aj pomenovať charakteristiku daného vzťahu. Viackrát sa vyskytovali vzťahy rodič – dieťa, pričom ich najväčšia charakteristika bola láska.
Štvrtáci – 4.A, 4.B
Mať kamaráta v triede je veľmi dôležitá vec pre každého. Mať sa o koho oprieť, požičať si zabudnuté pomôcky, vypočuť si problémy druhého, zahrať si futbal … to sú vyjadrenia štvrtákov. Zapísali ich na kartičky, z ktorých vytvorili reťaz kamarátov.
Šiestaci – 6.A, 6.B
Na hodine šťasia sme sa rozprávali o tom, aké typy vzťahov poznáme a prečo je dôležité upevňovať naše vzťahy. Následne deti mali za úlohu vo dvojici povedať kamarátovi, čo sa im na ich vzťahu páči a čo nie. Po rozhovore sme vyhodnocovali naše vyslovené vety a prišli sme na to, že nájsť pozitívne emócie a pomenovania našich vzťahov nás napĺňa šťastím. V druhej polovici hodiny sme mali za úlohu napísať na jednu stranu papiera, ktorý vzťah je pre nás najdôležitejší a na druhú opísať 5 dôvodov, prečo sme si vybrali uvedený vzťah. Po napísaní, sme spoločne vytriedili a prečítali všetky vzťahové charakteristiky, pričom sme vytvorili tri hlavné kategórie vzťahov: rodič a ja, kamarát a ja a zviera a ja. Spoločnou charakteristikou našich vzťahov bola väčšinou láska, obetavosť a pomoc.
Všetky triedy sa so svojimi šťastnými retiazkami priateľstva spoločne zišli vonku a vytvorili spoločnú šnúru kamarátstva. Žiaci objavili i svojich kamarátov z iných tried, s ktorými si vymenili nielen pohľady, ale sa milo pozdravili a šťastne porozprávali. Spokojní a nadšení sa vrátili do tried. Navrhli a kartičky priateľstva si vzájomne darovali. Tešíme sa na ďalšie šťastné aktivity.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *