Kvietky4

Realizované v triede: Motýliky
Cieľ: Dosiahnutie cieľa nás robí cieľavedomejším a vyvoláva v nás pocit, že sme pánmi svojho života. Zmysluplné ciele podporujú našu sebaúctu, zapríčiňujú, že sa cítime sebavedomými a účinnejšími a na ceste smerujúcej k dosiahnutiu veľkého cieľa dosiahnutie každého čiastkového cieľa je dôvod na radosť. Sledovanie svojich cieľov nám dáva každý deň zmysel pre život.
Realizácia: S deťmi sme sa rozprávali o tom, čo nás robí šťastnými. Čo musíme urobiť pre to, aby sme boli šťastný. Deťom som vysvetlila pojem vytýčiť si cieľ a porozprávali sme sa o tom, aké ciele by chceli oni dosiahnuť.
Do projektu boli zapojené obidve pani učiteľky a aktivity sa vykonávali v dopoludňajších aj popoludňajších VVČ.
Pri každej úlohe sme si vytýčili cieľ, ktorý chceme dosiahnuť a po splnení úlohy deti hovorili o pocitoch, či boli šťastné, keď sa im podarilo splniť si cieľ.
Námety sme čerpali aj z priloženého materiálu, ale využívali sme aj vlastné námety.
1. Hod do cieľa
Cieľ: hádzať do cieľa rôznymi predmetmi
Priebeh aktivity: deti som rozdelila do dvoch skupín (ml. deti, st. deti), deti hádzali postupne na cieľ od najväčšej po najmenšiu loptičku, pre deti boli určené rôzne vzdialenosti hodu.
Záver: detí som sa opýtala, či boli šťastné, keď sa im podarilo trafiť do cieľa, ktorou veľkosťou to bolo najjednoduchšie, všetky deti dostali možnosť trafiť do cieľa (z kratšej vzdialenosti), aby všetky deti zažili pocit úspechu a šťastia.
2. Šťastný hrad
Cieľ: poskladať jeden obrázok z jednotlivých častí, ktoré sú umiestnené v rôznych miestnostiach materskej školy
Priebeh aktivity: deťom som prečítala rozprávku o Všadebolovi, ukázala som im list, ktorý Všadebol poslal, prečítala som deťom list a deti plnili úlohy, ktoré boli v liste. Deti podľa predmetu na obrázku navštívili danú miestnosť (kabátik – šatňa) a hľadali v nej časť obrázku.
Záver: Po návšteve všetkých miestností deti zložili a nalepili obrázok. Odpovedali na otázky, či boli šťastné, keď plnili jednotlivé úlohy a prečo boli šťastné.
3. Bee Bot
Cieľ: presunúť sa do daného cieľa pomocou digitálnej pomôcky Bee Bot
Priebeh aktivity: deti pomenovali známe budovy na obrázku, ktoré postupne vkladali pod štvorcovú sieť. Naprogramovaním „včely“ sa snažili dostať sa do stanoveného cieľa.
Záver: vystriedali sa všetky deti a každé zažilo pocit šťastia pri splnení danej úlohy. Deti vyjadrovali svoje pocity z priebehu aktivity.
4. Chýbajúca osoba
Cieľ: uhádnuť meno chýbajúceho kamaráta
Priebeh aktivity: deti sa prechádzali po triede, na znamenie urobili drep a zakryli si oči. Učiteľka jedno dieťa zakryla dekou a ostatné deti hádali, kto chýba.
Záver: deti hovorili o svojich pocitoch pri hádaní chýbajúcej osoby, o tom, že sú šťastní, že uhádli, kto spomedzi nich chýba a o priateľstve s daným dieťaťom.
5. Na kúzelníka
Cieľ: nadväzovať a prehlbovať priateľské vzťahy medzi deťmi v triede
Priebeh aktivity: jedno dieťa naháňalo ostatné deti, koho chytilo, premenilo ho na nejaké zvieratko, ktoré muselo chytené dieťa napodobniť buď pohybom alebo zvukom. Vyslobodiť zo zakliatia ho mohol len kamarát pohladkaním po líci.
Záver: Deti sa rozprávali o tom, že boli šťastné, keď ich prišiel kamarát zachrániť.

Po každej aktivite sme sa s deťmi porozprávali o ich pocitoch, o tom, čo ich pri plnení cieľa z danej aktivity urobilo šťastným.
Aktivity sme plnili počas celého týždňa priebežne, ale na podnet detí pri niektorej aktivte sme aktivitu opakovali aj nasledujúci deň.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *