Dobré skutky

Aj táto téma na hodine angličtiny u žiakov vzbudila záujem a žiaci diskutovali o rôznych dobrých skutkoch, ktoré v živote vykonali,o podstate a význame dobrých skutkov,o tom, ako sa hodnoty ľudí v porovnaní s minulosťou výrazne zmenili. V súvislosti s touto témou žiaci nielen diskutovali,ale osvojili si aj novú slovnú zásobu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *