Direktor | Hodina šťastia v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

Direktor | Hodina šťastia v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

Hlavným poslaním vyučovacích Hodín šťastia je poskytovanie nápadov a metodickej pomoci k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie. Organizácia IWEN (International Well-being Education Network) začala realizovať vyučovacie hodiny šťastia v maďarských vzdelávacích inštitúciách v roku 2014 a v súčasnosti tieto hodiny vyučuje 3700 pedagógov a psychológov.

Na Slovenku realizuje od školského roka 2017/2018 tento program aj ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci.

Témou septembrovej hodiny bola Vďačnosť.

V IX.Š triede sa žiaci porozprávali o možnostiach prijímať a dávať vďačnosť v bežnom každodennom živote. Venovali sa najmä dvom súvisiacim aktivitám.

„Prvá aktivita bola venovaná Roku čitateľskej gramotnosti. Žiaci sa mali možnosť vcítiť do role obľúbenej literárnej postavy a v jej mene vyjadriť vďaku inej postave z diela. Možnosťou bolo aj poďakovanie literárnemu hrdinovi ako postave, ktorá pomohla pochopiť niektoré životné skúsenosti, prekonať problémy i tínedžerské trápenia. Druhou aktivitou bolo vyjadrenie vďaky voči svojmu okoliu, rodine a najbližším“, popisuje Mgr. Eliška Slížová, ktorá hodinu šťastia s deviatakmi viedla.

Hodinu šťastia realizovali v ZŠ M.R. Štefánika aj žiaci 5.M.Uvedomili si, aké dôležité je vedieť povedať ďakujem, oceniť snahu toho druhého, vážiť si rodinu, priateľov, ktorí pri nás stoja a pomáhajú nám. Mgr. Aneta Matúšková, dodáva: „Vďačnosť je vlastnosť, ktorú si vštepujeme od malička. Každý z nás nosí v sebe slová vďaky, no mnohokrát nie je ľahké ich vysloviť, alebo položiť na stránky papiera.“ Piataci pripravili reťaz vďačnosti, ktorá sa skladá z mnohých očiek a slová na každom z nich sú dôkazom toho, že piataci nie sú sebeckí a veci, ktorí v živote majú, neberú za niečo samozrejme.

Témou vďačnosti sa zaoberali aj piataci z V.Š. Podľa ich pani učiteľky Mgr. Miriam Portelekyovej „ …má vďačnosť v našich životoch obrovský význam. Iba s ňou môže byť náš život hodnotný a bohatý. Ovplyvňuje naše myšlienkové pochody, pocity, správanie sa.“ Jej žiaci sa na prvej Hodine šťastia zamýšľali nad tým, čo pre nich vďačnosť znamená, za čo sú v živote vďační, za čo všetko ďakujú rodičom, kamarátom. Uvedomili si, že človek by mal vedieť poďakovať za maličkosti všedného dňa. To však neznamená, že by nemal mať v živote veľké sny, túžby a ciele.

Program vyučovania šťastia na základe prísnych metodických a výskumných výsledkov pozostáva z 10 postupne na seba viazaných tém pre deti materských, základných a stredných škôl, ktoré postupne oboznamujú deti s rôznymi zložkami a podmienkami šťastia. Program je pestrý, podporuje individuálne aj skupinové vyučovanie.  Základ vyučovacích hodín šťastia tvorí povzbudzujúce, posilňujúce správanie.